Ang Pitong (7) Kalungkutan, Pighati at Hapis ni Maria 


Menu

TAHANANG PAHINA (Welcome Page):

Maligayang pagdating sa aming app! 

Ito ay isang web app na ginawa para sa mga deboto ng Inang Maria na nais manalangin ng mas malalim, magnilay at magkaroon ng isang personal na pakikipag-ugnayan sa ating Mahal na Inang Maria sa pamamagitan ng kanyang pitong (7) kalungkutan, pighati at mga hapis dahil sa sakripisyo ng kanyang anak na si Hesus. 

Panimula: 

ang Rosaryo ng 7 Hapis ni Marya
ang Rosaryo ng 7 Hapis ni Marya

Ano ang mga Pitong Hapis ni Maria? 

Ito ay isang debosyon sa Mahal na Birheng Maria. Ito ay ang mga pangyayari sa buhay ng Mahal na Birhen. Isa ito sa mga paboritong paksa lalo na pagka palapit na ang mga Mahal na Araw. Kinikilala din itong sining sa loob ng Simbahang Katoliko.

Ano ang mga ito? 

I. Ang Hula ni Simeon sa sanggol na si Hesus (Lucas 2:25-35) 

II. Ang Pagtakas Patungong Ehipto ng Banal na Mag-Anak (Mateo 2:13-15)

III. Ang Pagkawala ng Batang Hesus ng Tatlong Araw (Lucas 2:41-50)

IV. Ang Pagkasalubong ni Jesus at Maria sa Daan ng Krus (Lukas 23:26-28)

V. Ang Pagkamatay ni Hesus sa Krus, kung saan ang kanyang Ina'y nakatayo sa paanan ng Krus (Juan 19:25-27)

VI. Ang Pagbababa Mula sa Krus kay Hesus, kung saan kinalong ni Maria ang bangkay ni Hesus (Mateo 27:57-60)

VII. Ang Paglilibing kay Hesus (Juan 19:38-42)

'Sa iyo rin, may mga tabak na tatagos sa iyong puso at kaluluwa", ang sabi ni Simeon.
'Sa iyo rin, may mga tabak na tatagos sa iyong puso at kaluluwa", ang sabi ni Simeon.
Ang Bihay na Bigay sa Atin ng Diyos
Ang Bihay na Bigay sa Atin ng Diyos

† Isang Panalangin Upang Mahinto ang Pagpapalaglag at sa mga Batang Ayaw Iluwal sa Mundo: 

"Panginoon, Ikaw ang Lumikha ng lahat ng mga bagay; huminga Ka ng buhay sa bawat tao bago sila umalis sa sinapupunan. Panginoon, hindi namin alam kung paano ititigil ang isang bagay na kakila-kilabot na ito sa aming mga sarili; nakasasakit ito sa Inyo na ang pagpapalaglag ay sumagi sa isipan ng maraming tao bilang isang katanggap-tanggap na pagpipilian. Mangyaring itigil po ninyo ang mga kasinungalingan ng kaaway mula sa pagtulo sa isip ng mga nalilito, alisin ang tinig ng masama. Tulungan Mo po kaming magkaroon ng pagkahabag sa mga kababaihan na gumawa o pinilit na gawin ang kakila-kilabot na pagpipilian at ngayon ay naghihirap. Palibutan Mo po sila ng Inyong pag-ibig at ipaalala sa kanila na ang Inyong sakripisyo na sumasaklaw sa buong mundo at maging kabilang kami sa Inyo at dahil kami ay naging malaya sa kasalanan dahil kay Kristo mula sa pagkakasala ng bawat kasalanan. Putulin po Ninyo ang tanikala ng pagkakasala sa mga nagsisisi sa harap Mo. Buhayin po Ninyo silang muli upang mabuhay ang kanilang buhay na alam ang tunay na kagalakan sa Inyo. Nawa ang kanilang nabago na buhay ay magsasalita tungkol sa kamangha-manghang kapangyarihan ng Inyong kapatawaran at pagmamahal. Tulungan Ninyo po kaming alalahanin ang mga hindi na isinilang at mga itinapon na mga nilalang sa araw-araw; tulungan Ninyo po kaming maging isang ilaw sa isang mundo ng kadiliman. Bigyan Mo po kami ng mga pagkakataong mahalin ang mga tao at ipakita ang katotohanan ng Iyong Salita. Gamitin Ninyo po kami nawa upang mag-alok ng mga kahaliling pagpipilian sa mga kababaihan sa mga desperadong sitwasyon.

Hesus, Ikaw ay may kapangyarihang magbago ng mga puso; ipinagdarasal namin ang mga kababaihan na isinasaalang-alang ang pagpipiliang ito - tulungan Mo po silang makita na may ibang paraan. Ipinagdarasal namin na baguhin ng aming gobyerno, ang mga batas at isara ang mga pintuan ng mga klinika sa pagpapalaglag.

Nananalangin kami para sa isang pagpapanibago ng pamilya at pananampalataya sa mundo, at nawa ang Simbahan ay sumama sa mga solong magulang at pamilyang nangangailangan, na tumutulong na palakihin ang mga batang ito para kay Kristo Hesus. 

Sa Inyong Makapangyarihang Pangalan, Hesus, kung saan posible ang lahat ng mga bagay. Amen.